summer3.jpg - 23.94 کیلو بایت

 

  

summer2.jpg - 31.40 کیلو بایت

تصویرگر: Marie Desbons

Marie Desbons.jpg - 21.96 کیلو بایت

یکروز صبح دیدم

یک لوبیای کوچک

پهلوی ظرفشویی

جا مانده بود طفلک

 Sally Payne3.jpg - 5.10 کیلو بایت

دیدم که غصّه خورده

گریه زیاد کرده

ای وای صورت او

از گریه باد کرده

 Sally Payne.jpg - 4.73 کیلو بایت

مامان همین که فهمید

او را یواش برداشت

آهسته برد و توی

گلدان کوچکی کاشت

Sally Payne3.jpg - 5.10 کیلو بایت
هر روز آب دادم

کم کم خودم به گلدان

تا اینکه سر در آورد

از خاک، لوبیاجان

 Sally Payne.jpg - 4.73 کیلو بایت

حالا که قد کشیده

گل داده چند جایش

مامان گرفته یک عکس

از او و بچه هایش

 Sally Payne3.jpg - 5.10 کیلو بایت